تبلیغات
دوماهنامه حدیث زندگی
آخرین جمعه ماه رمضان ( روز جهانی قدس ) | روزها و رازها ,

روز جهانی قدس

آخرین جمعه ماه رمضان

روز جهانی قدس

س . حسینی

ز رگبار مسلسل های سنگین

شود شن های سوزان تو رنگین

ز یوغ دشمنت آزاد سازیم

همین فردا ، همین فردا فلسطین !

 

سال هفتم ، شماره چهارم ، صفحه 5 ، ویژه قرآن و زندگی 


ارسال شده توسط: والـه
نوشته های پیشین


صفحات: